Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie


Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w naszej parafii liczy zaledwie 3 i to starsze osoby. Mimo spotkania w 2007 r. z klerykami wspomnianego Seminarium, nie udało sie utworzyc większej grupy.


Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie

Stowarzyszenie Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką. Zostało ono zarejestrowane 23 września 1993 r., w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Posiada swój statut i osobowość prawną. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei WSD w Rzeszowie, troska o rozwój powołań kapłańskich oraz niesienie pomocy duchowej przez modlitwę i apostolstwo. Stowarzyszenie świadczy również nieodzowną pomoc materialną, dzięki której rozwija się Seminarium. Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy: mieć ukończone 18 lat życia, chcieć regularnie opłacać zadeklarowane składki, wypełnić deklarację i przekazać ją na wskazany adres. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne; osoby prawne są Członkami wspierającymi, działającymi przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych i wspierających, na podstawie złożonej deklaracji, przyjmują Oddziały zorganizowane przy Parafiach. Oddziały inicjuje 10 osobowa grupa Członków. Za radą Księdza Proboszcza, Oddział wybiera spośród siebie Skarbnika, który w wyznaczoną przez Księdza Proboszcza niedzielę miesiąca, po Mszach świętych, zbiera składki członkowskie. W każdą niedzielę, w intencji żyjących i zmarłych Członków Stowarzyszenia, odprawiana jest Msza św. w kaplicy seminaryjnej. Każdy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół otrzymuje regularnie czasopismo Seminaryjne "Znak Łaski". Stowarzyszenie stara się o swój rozwój, przez zjednywanie nowych Członków. W celu formacji Członków Stowarzyszenia organizowanie są spotkania, rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki.

Adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
ul. Wetlińska 4
35-082 Rzeszów
tel. (0-17) 862-16-09
PKO BP I Oddział w Rzeszowie
05102043910000630200023093

STATUT STOWARZYSZENIARozdział I - Postanowienia ogólne
§ l. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie".
§ 2. Stowarzyszenie tworzy swoje struktury i działa w oparciu o zasady określone w statucie i regulaminach opracowanych na jego podstawie.
§ 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, a także cudzoziemcy mieszkający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do swych spraw może zatrudnić pracowników etatowych.
§ 5. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem "Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie".
§ 6. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Rzeszowie.

Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji
§ 7. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z Biskupem Diecezjalnym w Rzeszowie.
§ 8. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno - moralnych zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.
§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez działanie wspierające Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, a szczególnie przez:

1) Zjednywanie członków dla Stowarzyszenia i pozyskanie środków finansowych dla w/w Uczelni.
2) Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej w zakresie dozwolonym stowarzyszeniom.
3) Organizowanie i prowadzenie spotkań, dni skupienia, pielgrzymek, imprez itp.
4) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.
§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Honorowych
2) Zwyczajnych
3) Wspierających

§ 12. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmują Oddziały na podstawie złożonej deklaracji, lub własnoręcznego podpisu w księdze zgłoszeń prowadzonej przez Oddział oraz po uiszczeniu przynajmniej części zadeklarowanej składki rocznej.
§ 13. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz czynne i bierne prawa wyborcze do władz.
§ 14. Za wszystkich żywych i zmarłych członków Stowarzyszenia odprawiana jest w każdą niedzielę Msza Święta.
§15. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania niniejszego statutu oraz niesienia zadeklarowanej pomocy materialnej.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
§ 16. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie
2) Zarząd Główny
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Honorowy Kadencja władz trwa 5 lat.

§ 17. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, ono wybiera 9-15 członków Zarządu Głównego oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy. Stowarzyszenie może zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie. Może ono obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 18. Kompetencje Walnego Zebrania:

1) Wytyczenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
2) Wybór władz
3) Zmiana statutu bądź decyzja o rozwiązaniu
4) Udzielenie absolutorium ustępującym władzom
5) Nadanie godności Członka Honorowego
6) Zatwierdzenie regulaminów władz Stowarzyszenia
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania majątku

§ 19. Zarząd Główny jest stałą władzą uchwałodawczą Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami. W jego skład wchodzą:

1) Biskup Diecezjalny działający przez swojego delegata
2) Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
3) Członkowie wybrani przez Walne Zebranie

Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu.
§ 20. Kompetencje Zarządu:

1) Kierowanie pracą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
3) Działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz
4) Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Członka
5) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

§ 21. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Do jej kompetencji należy:

1) Kontrola przynajmniej raz w roku działalności finansowej Stowarzyszenia
2) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

§ 22. Sąd Honorowy składa się z trzech osób. Do jego zadań należy rozpatrywanie sporów zaistniałych wewnątrz Stowarzyszenia.

Rozdział V - Struktura Stowarzyszenia
§ 23. Stowarzyszenie posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:

1) Zarząd Główny
2) Oddziały

§ 24. Oddziały realizują cele Stowarzyszenia na terenie swojego działania w ścisłej łączności z Zarządem; nie posiadają osobowości prawnej.

Rozdział VI - Majątek Stowarzyszenia
§ 25. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 26. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów oraz z własnej działalności gospodarczej.
§ 27. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między członków, służy bowiem realizacji celów statutowych.
§ 28. W razie likwidacji Stowarzyszenia majątek przechodzi na rzecz Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
§ 29. Likwidacja Stowarzyszenia następuje przez uchwałę Walnego Zebrania większością 2/3 głosów.

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515792